1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży Produktów Harman prowadzonej przez SUPORT sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Katowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego pl.jbl.com (zwanego dalej: “Sklepem Internetowym”).Niniejsze warunki sprzedaży nie obejmują Produktów nie zakupionych w Sklepie internetowym ani Produktów sprzedanych przez osoby trzecie.

1.2.Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem pl.jbl.com i jest prowadzony przez SUPORT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, 40-154 Katowice, al. Korfantego 141 b; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000704215, NIP:6342899136 , REGON: 36771305200000; tel. 32 258 08 98.

Dane kontaktowe: godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 08:30 do 16:30 (z wyjątkiem prawnie uznanych świąt państwowych) stawka za połączenie według taryfy operatora, adres e-mail info@jbl.com.pl

ZASTOSOWANIE

1.1 W niniejszych Ogólnych Warunkach obowiązują następujące definicje: • Podmioty stowarzyszone: każda osoba lub podmiot, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują lub są kontrolowane przez pierwszą osobę lub podmiot lub znajdują się pod wspólną kontrolą. W odniesieniu do Partnerów “kontrola” oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień do kierowania działaniami i / lub polityką i zarządzaniem osobą lub podmiotem, czy to przez własność akcji, czy przez własność bezpieczeństwa głosowania, na podstawie umowy lub w inny sposób.

1.3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1.3.1. SUPORT - SUPORT Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach, 40-154 Katowice, al. Korfantego 141 b; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000704215, NIP:6342899136;

1.3.2. Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Suport dostępny na stronie internetowej pod adresem pl.jbl.com;

1.3.3. Produkt - wszystkie przedmioty / rzeczy ruchome , które SUPORT oferuje do sprzedaży swoim Klientom za pośrednictwem Sklepu internetowego;

1.3.4. Podmioty stowarzyszone - każda osoba lub podmiot, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują się wzajemnie lub znajdują się pod wspólną kontrolą. W odniesieniu do Partnerów “kontrola” oznacza posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, uprawnień do kierowania działaniami i / lub polityką i zarządzaniem osobą lub podmiotem, czy to przez własność akcji, czy przez uprawnienia do głosowania, na podstawie umowy lub w inny sposób.

1.3.5. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin;

1.3.6. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a SUPORT;

1.3.7.Warunki sprzedaży - oznacza objęte niniejszym Regulaminem warunki sprzedaży Harman i Suport dotyczące sprzedaży online i dostaw Produktów ;

1.3.8. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje czynności o ktorych mowa w pkt. 1.4. Regulaminu; 1.3.9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z Suport czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich ofert, potwierdzonych zamówień, dostaw Produktów i faktur skierowanych przez Suport do Klienta, do każdego zamówienia od Klienta do Suport oraz do wszystkich umów między Suport a Klientem, jak również do każdego żądania Klienta o dostarczenie Produktów i / lub dla wszelkich informacji dotyczących Produktów, w tym między innymi ofert specjalnych, promocji i rabatów, niezależnie od tego, czy Produkt zostanie ostatecznie zamówiony przez Klienta. 

1.5. Niniejszy Regulamin, warunki użytkowania oraz Polityka prywatności dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klienci mogą zapisywać i drukować Regulamin korzystając z udogodnień dostępnych w Witrynie. Suport potwierdza wysyłkę zamówienia drogą elektroniczną.

1.6. Klientmoże skorzystać z odmiennych i / lub dodatkowych warunków sprzedaży tylko wówczas, gdy zostaną one zaakceptowane przez Suport w formie pisemnej. Takie odmienne i/lub dodatkowe warunki nie mają wpływu na stosowanie pozostałych postanowień Regulaminu i mają zastosowanie wyłącznie do umowy, która jest wyraźnie i szczegółowo uzgodniona na piśmie.

1.7. Suport zastrzega sobie prawo do zmiany i / lub uzupełnienia postanowień Regulaminu. Jednakże takie zmiany i uzupełnienia nie będą miały zastosowania do umów już zawartych przez potwierdzenie zamówienia przez Suport zgodnie z pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

2. KOMUNIKACJA 

2.1 Wszelka komunikacja pomiędzy Suport a Klientem powinna być dokonywana drogą elektroniczną, chyba że w Regulaminie i / lub umowie i / lub obowiązujących przepisach prawnych postanowiono inaczej. 

3. PROCEDURA ZAMAWIANIA

3.1   Wybór produktów. Klient wybiera Produkty, które chce zamówić, klikając przycisk “Dodaj do koszyka”. Spowoduje to dodanie Produktu(ów) do jego koszyka. Klient może zmienić swój wybór w dowolnym momencie, aż do wysłania zamówienia (do kroku “Płatność”), zmieniając ilość Produktów, zaznaczając pole “Usuń” lub przerywając proces zamawiania. Klikając przycisk “Zamów teraz”, klient przejdzie do następnego kroku.

3.2   Identyfikacja Klienta. Klientokreśla/udostepnia swoje dane osobowe zgodnie z wnioskiem “Moje dane”. Informacje dotyczące płci są wymagane tylko wtedy, gdy Klient zdecyduje się na przetwarzanie płatności za pomocą określonych środków i zgodnie z wymaganiami takiego podmiotu będącego stroną trzecią (zob. pkt 7 niniejszego Regulaminu w celu uzyskania dodatkowych informacji). Można wprowadzić “Adres dostawy” inny niż “Adres fakturowania”; w przeciwnym razie “Adres dostawy” pozostanie taki sam jak “Adres fakturowania” wprowadzony w “Moje dane”

Klient zostanie poproszony o sprawdzenie wszystkich szczegółów transakcji oraz o zapoznanie się z Regulaminem a także Polityką prywatności oraz informacją dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy (stosownie do postanowień pkt. 5 Warunków) . Klient będzie mógł kontynuować proces składania zamówienia tylko wtedy, gdy zapozna się i zaakceptuje postanowienia Regulaminu oraz oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczając odpowiednie pola).

3.3   Wybór metody płatności. Klient wybiera żądaną metodę płatności. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.

3.4 Złożenie zamówienia. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta poprzez naciśnięcie przycisku ostatecznego zgłoszenia. Suport potwierdzi otrzymanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą ( Klient i SUPORT ) po potwierdzeniu zamówienia przez Suport pocztą elektroniczną zgodnie z pkt. 4.1 niniejszych Regulaminu.

4. ZAWIERANIE UMÓW

4.1 Wszelkie oświadczenia Suport na stronie Sklepu internetowego dotyczące dostępności Produktów stanowią jedynie propozycję złożenia oferty, a nie ofertę wiążącą Suport. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Suport zamówienia Klienta. Potwierdzenie może być dokonane elektronicznie (np. za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej lub podobnymi technologiami) lub, jeśli zostało to uzgodnione, na piśmie. Aby uniknąć wątpliwości, potwierdzenie przez Suport otrzymania zamówienia Klienta nie stanowi potwierdzenia zamówienia przez Suport.

4.2 Suport zastrzega sobie prawo do odrzucenia w dowolnym czasie zamówieia złożonego przez Klienta . Jeśli Suport skorzysta z prawa do odrzucenia zamówienia, powiadomi o tym Klienta możliwie jak najszybciej po otrzymaniu jego zamówienia.

4.3 Suport przekaże Klientowi potwierdzenie treści zawartej umowy pocztą elektroniczną w momencie potwierdzenia zamówienia oraz dowód zakupu w formie papierowej w momencie dostawy Produktu.

4.4 Informacje, obrazy, komunikaty, reklamy itp. umieszczone na stronie Sklepu internetowego lub wysłane pocztą elektroniczną lub innymi środkami komunikacji o ofertach i głównych cechach Produktów podawane są z mozliwą do uzyskania dokładnością. W związku z tym Suport nie gwarantuje , że wszystkie oferty i produkty w pełni odpowiadają dostarczonym informacjom, chyba że informacje zostały określone jako informacje wynikające z umowy.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

5.1 Konsument ( w rozumieniu niniejszego Regulaminu ) może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.

5.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta, inną niż przewoźnik.

5.3. Konsument może odstąpić od umowy informując SUPORT o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: przesłanego w formie mailowej: info@jbl.com.pl, w formie pisemnej na adres siedziby SUPORT.

5.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Konsument może, w celu odstapienia od umowy, skorzystać z wzoru/formularza odstapienia zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego ale nie jest to obowiązkowe.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy , umowę uważa się za niezawartą.

5.6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt do SUPORT niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował SUPORT o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14-dniowego terminu na adres siedziby SUPORT.

5.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez SUPORT, SUPORT nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy SUPORT niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez SUPORT. W przypadku odstapienia od umowy zasady ponoszenia kosztów przesyłki zwrotnej zostaly okreslone w pkt 6.2. Regulaminu.

5.8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez SUPORT przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. SUPORT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

 

5.9. Suport zorganizuje, w terminie następującym po poinformowaniu go o odstapieniu od umowy, bez nieuzasadnionej zwłoki, odbiór Produktów podlegających zwrotowi w związku z odstapieniem od umowy, a szczegóły odbioru zostaną podane drogą mailową.

5.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (SUPORT) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres info@jbl.com.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku skorzystania z prawa odstapienia od umowy macie Państwo obowiązek zwrócić Produkt do SUPORT niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście Nas o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli odeślecie Państwo Produkt przed upływem 14-dniowego terminu na adres siedziby SUPORT. Jeżeli wybraliście Panstwo sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez SUPORT, SUPORT nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Panstwa dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy SUPORT niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Panstwu wszystkie otrzymane od Was płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Panstwa sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez SUPORT. W przypadku odstapienia od umowy zasady ponoszenia kosztów przesyłki zwrotnej zostały okreslone w pkt 6.2. Regulaminu. Zwrot płatności zostanie dokonany przez SUPORT przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Państwo użyliście, chyba że zgodziliście się Państwo wyraźnie na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku nie poniesiecie Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

SUPORT może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem. Suport zorganizuje, w terminie następującym po poinformowaniu go o odstapieniu od umowy, bez nieuzasadnionej zwłoki, odbiór Produktów podlegających zwrotowi w związku z odstąpieniem od umowy, a szczegóły odbioru zostaną podane drogą mailową. Informujemy, że ponosicie Państwo jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

MOŻESZ RÓWNIEŻ ZNALEŹĆ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA W POTWIERDZENIU E-MAIL LUB W DZIALE WSPARCIA NA STRONIE.

ABY SPEŁNIĆ TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYŚLIJ POWIADOMIENIE NA TEMAT ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZED OKRESEM JEGO WYGAŚNIĘCIA.

KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA

W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY ZWRÓCIMY PAŃSTWU WSZELKIE OTRZYMANE PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTAWY (Z WYJĄTKIEM KOSZTÓW DODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z WYBORU RODZAJU DOSTAWY INNEGO NIŻ NAJTAŃSZY RODZAJ DOSTAWY PRZEZ NAS OFEROWANY), BEZ NIEUZASADNIONEJ ZWŁOKI, A W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ CZTERNAŚCIE DNI OD DNIA, W KTÓRYM POINFORMOWALI NAS PAŃSTWO O DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD UMOWY. ZWROT ZOSTANIE DOKONANY ZA POŚREDNICTWEM TYCH SAMYCH METOD PŁATNOŚCI CO TE, KTÓRE WYKORZYSTALI PAŃSTWO DO PIERWOTNEJ TRANSAKCJI, CHYBA ŻE WYRAŹNIE ZGODZĄ SIĘ PAŃSTWO NA INNĄ METODĘ ZWROTU. W KAŻDYM RAZIE NIE PONIOSĄ PAŃSTWO ŻADNYCH OPŁAT Z TYTUŁU TAKIEGO ZWROTU. PRZYSŁUGUJE NAM PRAWO WSTRZYMANIA ZWROTU DO CZASU OTRZYMANIA Z POWROTEM TOWARÓW LUB DOSTARCZENIA DOWODU ICH ODESŁANIA, ZALEŻNIE OD TEGO, CO NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

ZORGANIZUJEMY ODBIÓR DANYCH PRODUKTÓW, W TYM CZASIE DOSTARCZYMY PAŃSTWU SZCZEÓŁY ODBIORU MAILOWO W ROZSĄDNYM CZASIE OD POINFORMOWANIA NAS O DECYZJI WYCOFANIA Z UMOWY.

KOSZTY ZWROTU TOWARÓW BĘDĄ DOSTARCZANE NA MOCY ART. 6.2. PONADTO JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK ZMIEJSZENIE WARTOŚCI TOWARÓW WYNIKAJĄCYCH Z OBSŁUGI INNEJ NIŻ JEST TO KONIECZNE W CELU USTALENIA NATURY, CHARAKTERYSTYKI I FUNKCJONOWANIA TOWARÓW. ZAŁĄCZONY WZÓR.

KONIEC INSTRUKCJI O PRAWIE ODSTĄPIENIA

6. CENY

6.1 Cena, która ma zastosowanie do Produktu w momencie składania zamówienia, jest wyrażona w złotych i obejmuje podatek VAT, z wyłączeniem kosztów transportu i dostawy. Koszty transportu lub dostawy nie będą naliczane Klientowi. Koszty transportu i dostawy produktów zwracanych do Suport zgodnie z pkt. 5 są wskazane w pkt. 6.2. Odsetki i kwota podatku VAT, jak również wszelkie ustawowe opłaty za zakup oraz koszty transportu i dostawy zostaną określone na każdej fakturze.

6.2 Wykonując prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 5.1, Konsument nie ponosi kosztu zwrotu Produktu (ów), jeżeli zwrócony Produkt (produkty) pasuje do zamówionego Produktu (ów) i jeżeli cena zwróconego Produktu (ów) jest większa niż dwieście (200) złotych każdy. W innych przypadkach Suport ponosi koszty przesyłki zwrotnej Produktu (ów)."


7. PŁATNOŚĆ 

7.1. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, w formie pisemnej, płatność musi być dokonana w sposób określony w Sklepie internetowym, z zastrzeżeniem postanowien pkt. 7.4. 

7.2. Z niektórych metod płatności można korzystać tylko wtedy, gdy spełnione są wymagania przewidziane dla tych metod (np. badanie zdolności kredytowej Klienta, uwierzytelnienie Klienta i autoryzacja). Jeśli takie warunki mają zastosowanie, zostaną one wskazane na stronie internetowej. 

7.3 Jeśli Klient zdecyduje się dokonać płatności za pomocą karty kredytowej wydanej przez podmiot trzeci/zewnetrzny lub metodą płatności elektronicznej, zastosowanie będą miały warunki wystawcy karty lub banku. Suport nie jest stroną relacji pomiędzy Klientem a wystawcą karty lub bankiem. Ponadto zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności ułatwi płatność Klienta za pośrednictwem odpowiedniego wystawcy lub banku karty kredytowej Klienta. Suport nie przetwarza płatności Klientów i wykorzystuje dane dotyczące tych płatności pochodzące wyłącznie od osób trzecich.

7.4 Jeśli Klient zalega z płatnością, jest on zobowiazany do zapłaty zaległej kwoty powiększonej o odsetki w wysokości półtorakrotności (1,5) rocznej ustawowej stopy odsetek, naliczanych od pierwszego dnia po upływie uzgodnionego terminu płatności. Suport zastrzega sobie prawo do dochodzenia dodatkowych odszkodowań z powodu takiego niewykonania zobowiązania.
 

8. DOSTAWA, TERMIN DOSTAWY, TRANSPORT I RYZYKO 

8.1 Suport dostarczy zamówione Produkty pod adres dostawy podany przez Klienta. W przypadku każdego zamówienia Klient zobowiązany jest określić, czy adres dostawy jest taki sam jak adres fakturowania. Klient może podać inny adres dostawy aniżeli adres fakturowania. 

8.2 Dostawy będą realizowane wyłącznie na terytorium Polski i nie będą realizowane żadne dostawy na adres skrytki pocztowej. Dostawa zamówionych Produktów zostanie zrealizowana przez przewoźnika wskazanego przez Suport. 

8.3 Zamówienia zostaną dostarczone tak szybko, jak to możliwe po potwierdzeniu zamówienia i przetworzeniu sposobu płatności podanego przez Klienta. Suport dołoży starań aby wskazany przez niego przewoźnik dostarczył zamówiony Produkt Klientowi w ciągu dziesięciu (10) dni, chyba że Suport postanowi inaczej, nie później jednak niż w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od potwierdzenia zamówienia i przetworzenia sposobu płatności podanego przez Klienta. Zasadniczo dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. 

8.4 Klient nie będzie mógł zamawiać Produktów tymczasowo niedostępnych w magazynie. Jednakże w przypadku, gdy Produkt będzie ponownie dostepny, Suport poinformuje od tym Klienta.  

8.5 Jeśli Klient nie jest obecny w pierwszym dniu roboczym, w którym podjeto próbę dostarczenia zamówionego Produktu wówczas, przewoźnik dostarczy Produkt ponownie w następnym dniu roboczym. Jeśli Klient nie może odebrać Produktu, wówczas otrzyma ona awizo w skrzynce pocztowej. Na karcie zostanie podany numer telefonu, pod który Klient może zadzwonić, aby umówić odbiór. 

8.6 Określone w pkt 8 terminy, w tym terminy dostawy mają jedynie charakter orientacyjny i nie wiążą SUPORT , chyba że zostały one ustalone dla konkretnej indywidualnej transakcji. Jeśli Klient musi jeszcze spełnić zobowiązanie wobec Suport na jakiejkolwiek podstawie, w tym dokonać płatności z góry, czy w ratach lub w inny sposób, Suport ma prawo zawiesić dostawę Produktów, jeżeli czas dostawy lub data zostały przekroczone, ponieważ Klient nie udzielił jasnych instrukcji dotyczących dostawy, dostaw lub innych kwestii lub nie dostarczył innych informacji i / lub nie wykonał innych czynności wymaganych do dostawy, lub jeśli zaistnieje okoliczność, za którą Suport nie ponosi odpowiedzialności i która stanowiła przeszkodę w dostawie w terminie / dacie dostawy, czas / data dostawy zostanie przedłużony o czas, w którym wykonanie umowy zostało opóźnione lub zakłócone.

Jeżeli wypełnienie przez Suport jego zobowiązań w odniesieniu do dostawy lub czasu / daty takiej dostawy jest uniemożliwione lub utrudnione przez nieprzewidziane okoliczności, nad którymi Suport nie ma kontroli ( np. takie jak : mobilizacja, wojna, ataki terroryzmu, strajk lub inne przypadki siły wyższej) czas / data dostawy zostaną przedłużone o czas, w którym wykonanie umowy zostało opóźnione lub zakłócone. Jeśli sytuacja utrzymuje się przez dłuższy okres niż trzy (3) tygodnie, Klient i Suport mają prawo do odstąpienia od umowy. Suport zobowiązuje się do zwrotu płatności dokonanych przez Klienta tak szybko, jak to możliwe. Jeśli dostawa Produktu jest opóźniona lub jeśli umowa nie może zostać wykonana w całości lub w części, Klient zostanie powiadomiony, gdy Suport poweźmie wiadomość o takich opóźnieniach lub niedogodnościach. 

If fulfillment by Harman of his obligations in respect of delivery or the time/date of such delivery are prevented or made difficult by unforeseen circumstances Harman has no control over, for example, mobilization, war, acts of terrorism, insurrection or a strike, interruption operations, lack of transportation, supply of raw material difficulties or other cases of force majeure, the time / date of delivery will be extended by the amount of time by which the performance of the agreement was delayed or interfered with. If the situation persists for a longer period than three (3) weeks, the Customer and Harman shall have the right to rescind the agreement. Harman agrees to reimburse payments made by the Client as soon as reasonably possible. If delivery of a Product is delayed, or if an agreement cannot be executed in whole or in part, the Customer will be notified as soon as Harman will be aware of such delay or inconvenience.

8.7 Wcześniejsze dostawy częściowe są dozwolone przez cały czas. Klient jest zobowiązany do przyjęcia takiej dostawy od Suport. Regulamin ma również zastosowanie do dostaw częściowych. 

8.8 Wszelie ryzyka ( w ryzyko utraty rzeczy ) związane z Produktem przechodzą na Klienta z chwilą dostarczenia mu Produktu. 
 

9. ZACHOWANIE TYTUŁU 

9.1 WSZYSTKIE PRODUKTY DOSTARCZONE PRZEZ FIRMĘ SUPORT POZOSTAJĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY SUPORT, DOPÓKI KWOTA Z TYTUŁU UMOWY NIE JEST ZAPŁACONA W PEŁNI, W TYM ODSETKI I KOSZTY PRZECHOWYWANIA. 

9.2 Jeśli osoby trzecie twierdzą, że mają prawa w odniesieniu do Produktów dostarczonych przez Suport, które podlegają zastrzeżeniu własności lub dochodzą takiego prawa w odniesieniu do tych Produktów Klient poinformuje o tym Suport bez opóźnienia.

9.3 Jeśli Suport wypowie umowę i odzyska Produkt (Produkty), Suport jest zawsze upoważniony, ale nie zobowiązany, do sprzedaży Produktów jednej lub kilku stronom trzecim bez uszczerbku dla prawa Suport do zwrotu w całości poniesionych szkód z niewykonania zobowiązania przez klienta.


10. ZGODNOŚĆ I GWARANCJA 

10.1 Suport gwarantuje, że Produkty są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami solidności i / lub wykonalności oraz przepisami ustawowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Dodatkowe informacje techniczne na temat Produktów są dostępne w na stronie Sklepu internetowego.


10.2 Gwarancja producenta dotyczy wyłącznie Produktów, które zostały zakupione od Suport przez Konsumenta, w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Klient znajdzie informacje na ten temat na opakowaniu danego Produktu lub na stronie Sklepu internetoego . Suport będzie w pełni przestrzegać ustawowych obowiązków, którym podlega jako sprzedawca.

10.3 W przypadku niezgodności Suport gwarantuje, że zapewni naprawę lub wymianę danego Produktu w rozsądnym terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wszelkimi obowiązującymi przepisami.

10.4 Okres gwarancji wynosi dwa (2) lata, począwszy od daty dostarczenia Produktu a dowód zakupu jest podstawą do realizacji gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z ustawą z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta.
10.5 W przypadku gdy wady Produktu wynikają z niewłaściwego użytkowania, zewnętrznych awarii w najszerszym znaczeniu tego słowa, na które Klient naraził Produkt, demontażu lub dezinstalacji, celowego działania lub rażącego zaniedbania Klienta, Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji i w żadnym wypadku nie przysługują mu wobec Suport roszczenia z tego tytułu.

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

11.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Produktów sprzedawanych i dostarczanych przez Suport pozostają własnością Harman lub - w stosownych przypadkach - jej dostawców lub podwykonawców, w tym podmiotów powiązanych z Harman lub powiązanych z nią w grupie, zaliczane wyłącznie do Harman lub - w stosownych przypadkach - do jego dostawcy lub podwykonawców. Obejmują one w szczególności prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych, prawa do projektu, know-how, prawo do nazwy handlowej, prawa do baz danych i wyłączne prawa licencyjne.


12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

12.1 Zakres odpowiedzialności Suport wobec Klienta jest ograniczony w sposób określony w pkt 12.2 i 12.3:

12.2 Odpowiedzialność firmy Suport za szkody ogranicza się do typowych i racjonalnie przewidywalnych szkód wynikających z naruszenia istotnych postanowień umowy. Istotne postanowienia umowy to takie postanowienia, których wykonanie jest konieczne i niezbędne do realizacji celu umowy, znanego Klientowi.


13. RÓŻNE 

13.1 Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest nieważne lub zostanie uznane za nieważne lub niewiążące, nie zmienia to ważności pozostałych postanowień.

13.2 Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu dla Klienta są nieprzenoszalne, chyba że jest to określone w niniejszym Regulaminie lub zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie z Suport. 

13.3 Rozdziały i nagłówki niniejszego Regulaminu służą wyłącznie wygodzie czytelnika i nie mogą wpływać na treść lub znaczenie postanowień niniejszych Regulaminu.

13.4 W niniejszym Regulaminie, chyba że przeciwna intencja jest racjonalnie oczywista, płeć obejmuje wszystkie rodzaje, liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i vice versa, jeśli zdefiniowane jest słowo lub wyrażenie, jego inne formy gramatyczne mają odpowiednie znaczenie.


14. ZGŁASZANIE SKARG 

14.1. Jeżeli Klient nie jest usatysfakcjonowany sposobem, w jaki Suport realizuje lub zrealizował umowę, Klient może, w odpowiednim czasie, zgłosić do Suport reklamację.  

“14.2 Klient może zwrócić się do działu obsługi klienta Suport z wszelkimi pytaniami i / lub skargami dotyczącymi produktów dostarczonych przez Suport. Kontakt z Działem obsługi klienta można uzyskać pod numerem 32 258 08 98 lub za pośrednictwem info@jbl.com.pl (od poniedziałku do Piątek od 08:30 do 16:30). 

14.3 Suport odpowie na reklamację w terminie do dziesięciu (10) dni roboczych od dnia jej otrzymania. Jeśli odpowiedź na reklamację wymaga przewidywalnie dłuższego okresu czasu, wówczas Suport w terminie 10 dniowym przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania reklamacji wskazując jednocześnie termin w jakim reklamacja zostanie rozpatrzona. 


15. WYBÓR PRAWA I FORUM 

15.1 Obowiązujące w Polsce przepisy prawa mają zastosowanie do wszelkich zobowiązan pomiędzy Suport a Klientem, do Sklepu internetowego, do niniejszego Regulaminu oraz do wszelkich wynikających z niego zobowiązan umownych i pozaumownych lub z ninmi związanych.Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) (Wiedeń, 11 kwietnia 1980 r.) jest wyraźnie wykluczone.