Warunki korzystania

Kim jesteśmy:

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez firmę Harman Kardon lub w jej imieniu. Harman Kardon jest jednostką firmy Harman International Industries Incorporated (dalej: „Harman”, „my”, „nasz/nasza/nasze”, „nas”). Siedziba firmy Harman znajduje się pod adresem:

Harman International Industries
400 Atlantic Street, 15th Floor
Stamford, CT 06901, USA
+1.203.328.3500

Witamy na stronie internetowej firmy Harman:

Witamy na stronie internetowej firmy Harman. Harman jest podmiotem zależnym spółki Harman International Industries, Incorporated. Na naszej stronie internetowej użytkownicy znajdą informacje i zasoby dotyczące naszej firmy, działalności, produktów, a także inne narzędzia i usługi. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Uzyskiwanie dostępu do strony oraz korzystanie z niej podlegają niniejszemu regulaminowi oraz innym właściwym przepisom prawa. W przypadku braku zgody na niniejszy regulamin nie należy korzystać ze strony. Prosimy o okresowe przeglądanie regulaminu, ponieważ może on ulegać zmianom, które Harman ma prawo wprowadzać w dowolnym czasie.

Wiek użytkownika oraz zgoda na niniejszy regulamin:

Korzystając ze strony internetowej, użytkownik oświadcza, że ma co najmniej 13 lat. Użytkownicy, którzy mają co najmniej 13 lat, ale mniej niż 18, mogą korzystać z niniejszej strony internetowej wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna wydaną po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki korzystania zawarte w niniejszym regulaminie, a jeżeli jest w wieku 13–18 lat, potwierdza, że uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna wydaną po przeczytaniu i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

Zmiany regulaminu lub zmiany na stronie internetowej:

Harman może wprowadzać zmiany w regulaminie lub na stronie internetowej w dowolnym momencie i nie ma obowiązku zawiadamiać użytkowników o tym fakcie w inny sposób niż poprzez opublikowanie zmian na niniejszej stronie. Tego typu zmiany staną się skuteczne po tym, jak Harman umieści je na stronie. Użytkownik potwierdza, że Harman nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany lub umorzenie warunków lub zmiany na stronie internetowej, w całości lub części. Korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian oznacza, że użytkownik akceptuje zmiany regulaminu lub zmiany na stronie.

Uniemożliwienie korzystania:

Harman zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub uniemożliwienia użytkownikowi korzystania z całości lub jakiejkolwiek części niniejszej strony według własnego uznania, bez jakichkolwiek przyczyn, bez uprzedzenia oraz bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby. Warunki dotyczące korzystania z własności intelektualnej firmy Harman przez użytkownika, zabezpieczenia i zwolnienia z odpowiedzialności będą obowiązywać także po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub zmianie niniejszego regulaminu.

Własność intelektualna:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje biznesowe, kody, treści, rysunki, grafiki, informacje, logotypy, metadane, metatagi, informacje marketingowe, format i styl stron, zwroty, zdjęcia, opisy produktów, recenzje produktów, renderowane materiały, teksty i znaki towarowe oraz wszelkie prawa własności intelektualnej i związana z nimi wartość firmy (zwane łącznie „zawartością strony”) stanowią własność Harman, a Harman zastrzega sobie wszelkie prawa do zawartości strony. Jeżeli niniejszy regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej, Harman nie udziela użytkowi żadnych praw ani tytułów do zawartości strony. Użytkownik nie będzie usuwał ani w jakikolwiek inny sposób zmieniał zamieszczonych na stronie informacji dotyczących praw autorskich lub znaków towarowych ani innych informacji dotyczących własności. Użytkownik nie będzie podejmował żadnych działań, które mogą narażać na niebezpieczeństwo, ograniczać lub w jakikolwiek sposób ingerować w prawo własności do zawartości strony przysługujące firmie Harman. Harman zastrzega sobie wyłączne prawo do zgłaszania, według własnego uznania, roszczeń wobec osób trzecich z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia praw własności intelektualnej do zawartości strony przysługujących firmie Harman. Strona może zawierać treści będące własnością osób trzecich lub licencjonowane przez osoby trzecie. Wszelkie ograniczenia określone w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do wszystkich elementów zawartości strony należących do osób trzecich lub licencjonowanych przez osoby trzecie.

Udzielenie licencji:

Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach korzystania użytkownik ma prawo uzyskiwać dostęp do strony oraz korzystać ze strony wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek w celu przeglądania informacji na temat firmy Harman i jej produktów, a także w celu przesyłania treści dotyczących produktów firmy Harman, o ile jest to dozwolone.

Ograniczenia licencji:

Użytkownik nie będzie podejmować, pomagać osobom trzecim w podejmowaniu ani zlecać osobom trzecim podejmowania następujących działań: (i) wyodrębnianie, odłączanie, usuwanie lub kopiowanie zawartości strony w inny sposób; (ii) demontowanie, dekompilowanie, dokonywanie inżynierii odwrotnej lub konwertowanie jakichkolwiek elementów zawartości strony na kod źródłowy lub formę zrozumiałą dla człowieka; (iii) adaptowanie lub zmienianie zawartości strony lub tworzenie dzieł pochodnych na jej podstawie; (iv) prowadzenie dystrybucji, obciążanie, wynajmowanie, sprzedaż, przesyłanie, przekazywanie lub inne dysponowanie zawartością strony w całości lub części; lub (v) wykorzystywanie zawartości strony dla jakichkolwiek innych celów.

Konto użytkownika na stronie:

W określonych okolicznościach użytkownik może mieć możliwość wyrażania opinii na temat produktów, a ponadto Harman, według własnego uznania, może umożliwić użytkownikowi korzystanie ze specjalnych ofert cenowych w zamian za udział w kampanii marketingowej. W zamian za to firma Harman może zobowiązać użytkownika do utworzenia nazwy użytkownika i hasła, z których będzie korzystał. Użytkownik powinien wybrać nieoczywiste hasło i co jakiś czas je zmieniać. Nazwę użytkownika i hasło należy chronić, a ponadto nie należy zezwalać innym osobom, aby logowały się na stronę przy ich użyciu. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadamiać firmę Harman o wszelkich przypadkach nieupoważnionego wykorzystania danych logowania. Harman nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub zobowiązania wynikające z nieupoważnionego wykorzystania danych logowania użytkownika, niezależnie od tego, czy użytkownik wiedział o tej sytuacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane z wykorzystaniem jego danych logowania. Harman zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich działań, jakie uzna za niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i konta użytkownika, w tym między innymi zamknięcia konta, zmiany hasła użytkownika lub poproszenia użytkownika o dodatkowe informacje uwierzytelniające. Harman przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Harman zobowiązuje się podejmować uzasadnione kroki na rzecz ochrony danych osobowych użytkownika. Harman nie oświadcza i nie gwarantuje, że dane osobowe użytkownika są wolne od zagrożeń bezpieczeństwa i innych zagrożeń. Harman zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika, jeżeli uzna, że konto jest nieaktywne przez długi czas.

Treści użytkownika na stronie internetowej:

Aby umieszczać treści na stronie internetowej, użytkownik ma obowiązek utworzyć konto i zarejestrować się. Dostarczając informacje lub publikując informacje na stronie, użytkownik potwierdza, że są one zgodne ze stanem faktycznym, dokładne, aktualne i poprawne. Ponadto użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować takie informacje, aby pozostały zgodne ze stanem faktycznym, dokładne i aktualne. Jeżeli użytkownik dostarczy jakiekolwiek informacje, jakie Harman z uzasadnionych przyczyn uzna za niezgodne z prawdą lub niedokładne, Harman ma prawo edytować lub usunąć takie informacje lub odmówić ich przyjęcia, a także zawiesić lub zablokować użytkownikowi dostęp do konta. Harman nie weryfikuje treści umieszczanych przez użytkowników na stronie przed publikacją, a strona służy głównie jako forum, na którym użytkownicy mogą rozmawiać na temat produktów firmy. Harman nie gwarantuje, że takie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, dokładne lub aktualne albo fałszywe, wprowadzające w błąd, niedokładne, zwodnicze lub niezgodne z prawem. Umieszczając na stronie jakiekolwiek treści lub informacje, użytkownik udziela firmie Harman niewyłącznego, nieodwołalnego i globalnego prawa do korzystania z umieszczonych informacji i treści w dowolny sposób lub za pośrednictwem dowolnych mediów, w tym prawa do adaptacji, modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych, udzielania podlicencji, cedowania i komercjalizacji bez żadnego wynagrodzenia dla użytkownika. Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę, aby firma Harman przechowywała stworzone przez niego treści, w tym dane osobowe, na swoich komputerach pełniących funkcję hostów. Ponadto użytkownik zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad dotyczących publikacji treści:

  • Nie podszywać się pod inne osoby.
  • Nie umieszczać żadnych treści zawierających informacje, które są fałszywe, wprowadzające w błąd, niedokładne, zwodnicze lub promują niezgodne z prawem działania.
  • Nie umieszczać danych osobowych i nie zabiegać o dane osobowe innych użytkowników strony.
  • Nie umieszczać żadnych treści ani informacji w sposób naruszający jakiekolwiek prawa.
  • Nie obrażać innych użytkowników strony. Nie publikować treści obraźliwych, zniesławiających, oszczerczych, niestosownych, szkodliwych, nękających, zastraszających, stanowiących groźby, nienawistnych, stanowiących nadużycie, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych lub o wyraźnie seksualnym charakterze.
  • Umieszczać wyłącznie konstruktywne informacje. Nie spekulować ani nie umieszczać plotek na temat firmy Harman, produktów Harman lub innych użytkowników.
  • Nie publikować informacji, jeżeli nie należą do użytkownika lub jeżeli nie kontroluje on wszystkich praw do takich informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie umieszczane przez siebie treści.

Prywatność:

Nasza Polityka prywatności opisuje kwestie gromadzenia i wykorzystywania informacji na stronie. Należy zapoznać się z Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony.

Skargi dotyczące treści umieszczanych przez użytkowników:

W przypadku gdy na stronie pojawią się jakiekolwiek nieodpowiednie treści lub informacje, należy zawiadomić o nich firmę Harman na piśmie. Harman będzie działać w dobrej wierze na rzecz zbadania wszystkich oskarżeń dotyczących nieodpowiednich treści, które naruszają warunki korzystania, ale Harman nie oświadcza ani nie gwarantuje, że podejmie wobec nich jakiekolwiek czynności.

Zawiadomienie o roszczeniach z tytułu naruszenia:

Jeżeli dana osoba uzna, że jej praca została skopiowana w nieodpowiedni sposób i zamieszczona na stronie, należy wysłać firmie Harman swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, fizyczny lub elektroniczny wzór podpisu, opis pracy objętej prawami autorskimi, opis miejsca na stronie, w którym znajduje się taka praca, a także oświadczenie złożone pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje są poprawne, a dana osoba jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniona do występowania w imieniu właściciela praw autorskich.

Zawiadomienia o skargach:

Wszelkie zawiadomienia prawne związane z niniejszymi warunkami korzystania należy wysyłać na adres:

Harman International Industries
400 Atlantic Street, 15th Floor
Stamford, CT 06901, USA
+1.203.328.3500

Bezpieczeństwo strony:

Naruszanie bezpieczeństwa strony jest zabronione i może prowadzić do odpowiedzialności karnej i cywilnej. Harman ma prawo badać działania naruszające bezpieczeństwo, a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa będzie kontaktować się i współpracować z organami ścigania. Według Harman próby naruszenia bezpieczeństwa strony obejmują: nieupoważniony dostęp do informacji na komputerze pełniącym funkcję serwera lub w systemach firmy Harman, np. sondy, skany lub testy potencjalnych słabych punktów strony; obchodzenie lub omijanie środków uwierzytelniania stosowanych na stronie; ingerowanie w usługi świadczone na rzecz jakiegokolwiek użytkownika końcowego; ingerowanie w komputer pełniący funkcję hosta strony lub sieć ułatwiającą połączenie ze stroną; próby przeciążenia komputera pełniącego funkcję hosta lub sieci Harman; zmienianie lub klonowanie nagłówków pakietów, nagłówków e-mail lub nagłówków wiadomości.

Wykorzystywanie i przechowywanie informacji przez Harman:

Harman ma prawo wprowadzić standardowe praktyki i ograniczenia związane z korzystaniem ze strony, w tym dotyczące rodzaju treści, jakie mogą umieszczać użytkownicy, maksymalnej liczby dni wyświetlania, udostępniania lub przechowywania treści stworzonych przez użytkowników, maksymalnej liczby wiadomości e-mail, jakie można wysłać lub otrzymać w ramach danego konta, a także maksymalnej przestrzeni dyskowej przypadającej na każdego użytkownika końcowego. Harman nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie lub usuwanie jakichkolwiek treści lub informacji osobistych umieszczonych na stronie lub dostarczonych przez użytkownika w inny sposób w ramach korzystania ze strony. Harman zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie wykorzystywania i przechowywania treści i informacji co jakiś czas.

Łącza do stron osób trzecich:

Niniejsza strona może zawierać łącza do stron należących do osób trzecich lub obsługiwanych przez osoby trzecie. Harman nie ma kontroli nad takimi stronami osób trzecich.

Zamówienia produktów:

Wszelkie zamówienia złożone przez użytkownika za pośrednictwem strony wymagają akceptacji przez firmę Harman oraz są uzależnione od dostępności produktów, a ponadto podlegają innym przepisom prawa. Harman zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub anulowania jakiegokolwiek zamówienia bez podawania przyczyny oraz bez odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby. Wszelkie zamówienia podlegają warunkom sprzedaży firmy Harman, a niniejszy regulamin nie zastępuje warunków sprzedaży. Jeżeli Harman odrzuci lub anuluje zamówienie po obciążeniu za pomocą wybranej metody płatności lub po otrzymaniu płatności przez Harman w inny sposób, Harman, według własnego uznania, cofnie płatność lub dokona zwrotu wpłaconych środków.

Egzekwowanie warunków:

Harman zastrzega sobie prawo do egzekwowania niniejszego regulaminu wyłącznie według własnego uznania. Harman ma prawo wydawać ostrzeżenia, zawieszać lub blokować możliwość użytkowania strony lub uzyskiwania do niej dostępu, edytować treści i informacje umieszczane przez użytkowników, a ponadto ścigać sądownie lub wszczynać postępowanie prawne z tytułu naruszenia niniejszych warunków korzystania. Przypadek nieegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub zapisu niniejszych warunków korzystania przez Harman nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub zapisu. Jeżeli jakiekolwiek prawo lub zapis zostaną uznane za niezgodne z prawem lub nieważne, taki zapis zostanie uznany za rozdzielny od niniejszego regulaminu i nie będzie wpływał na moc prawną ani możliwość wykonania pozostałych warunków. Niniejsze warunki podlegają prawu stanu Nowy Jork w USA i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Użytkownik zobowiązuje się wszczynać wszelkie ewentualne postępowania prawne przeciwko firmie Harman w sądach federalnych lub stanowych w Nowym Jorku, stan Nowy Jork, USA.

Zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności:

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności oraz bronić firmę Harman, jej spółkę dominującą, wspólników, członków kadry kierowniczej, członków zarządu, pracowników, agentów, licencjodawców oraz dostawców w przypadku jakichkolwiek roszczeń, strat, wydatków, odszkodowań i kosztów, w tym między innymi jakichkolwiek kosztów obsługi prawnej, związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem ze strony przez użytkownika, w tym między innymi z jakimikolwiek treściami umieszczonymi lub stworzonymi przez użytkownika. Powyższe zobowiązanie będzie obowiązywać również w przypadku rozwiązania lub zmiany niniejszego regulaminu.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI:

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ORAZ INFORMACJE I TREŚCI UDOSTĘPNIANE PRZEZ HARMAN ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY JEST TO ZAKAZANE NA MOCY PRAWA, HARMAN WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ. HARMAN NIE OŚWIADCZA ORAZ NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA BĘDZIE WOLNA OD ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW, ŻE WSZELKIE WADY BĘDĄ POPRAWIANE LUB ŻE STRONA LUB SERWER, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO JEST ONA UDOSTĘPNIANA, BĘDĄ WOLNE OD WAD LUB JAKICHKOLWIEK MECHANIZMÓW NARUSZAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO. HARMAN NIE WYDAJE ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI LUB TREŚCI UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE W ODNIESIENIU DO ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI, ZGODNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM, UŻYTECZNOŚCI, RZETELNOŚCI LUB INNYCH KWESTII.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

HARMAN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY O CHARAKTERZE BEZPOŚREDNIM, SPECJALNYM, UBOCZNYM, POŚREDNIM LUB WYNIKOWYM Z TYTUŁU KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY LUB DZIAŁAŃ BĄDŹ ZACHOWANIA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY, NAWET JEŻELI FIRMA HARMAN ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE ZE STRONY. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA ZE STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI JEDYNYM ŚRODKIEM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY. W PRZYPADKU UZNANIA, ŻE FIRMA HARMAN PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ LUB STRATĘ ZWIĄZANĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIEM ZE STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ HARMAN NIE PRZEKROCZY 100,00 USD.